Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

            Istotą terapii logopedycznej jest szeroko rozumiane wychowanie językowe. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z różnorodnymi zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Cele ogólne zajęć logopedycznych:

 • usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji
  i artykulacji oraz ich koordynacji),
 • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Cele szczegółowe:

 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • zapobieganie wymowie międzyzębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka.

            Terapia logopedyczna obejmuje pracę nad rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem mowy dziecka uwzględniając poziom rozwoju mowy, stopień i rodzaj zaburzenia mowy. W terapii logopedycznej stosuje się najczęściej kilka metod pracy. Wybór metod zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia oraz jest dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Zajęcia logopedyczne prowadzone są na kilku płaszczyznach:

 1. Wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia.
 2. Koordynacja funkcji oddechowych i głosowych – pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, regulowanie siły i długości wydechu – dozowanie strumienia powietrza.
 3. Prawidłowe postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorców słuchowych.
 4. Rozwój ekspresji słownej oraz bogacenie słownika biernego i czynnego.
 5. Wypracowanie mowy artykułowanej i korygowanie zaburzeń artykulacyjnych -stymulowanie rozwoju mowy werbalnej z wykorzystaniem tradycyjnych metod wywoływania głosek, gestów artykulacyjnych wg metody prof. Jagody Cieszyńskiej.
 6. Formułowanie wypowiedzi słownych.
 7. Rozwijanie pozawerbalnych form porozumiewania z wykorzystanie wspomagających
   i alternatywnych metod komunikacji – gesty Makaton, symbole PCS.
 8. Wczesna nauka czytania – metoda symultaniczno – sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej.

Przewidywane efekty działań logopedycznych:

 • wykształcenie prawidłowego sposobu oddychania,
 • usprawnienie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
 • utrwalenie poprawnego wzorca artykulacyjnego,
 • usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia),
 • wzbogacenie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

     Zajęcia prowadzone są indywidualnie i trwają od 30 – 60 minut. Częstotliwość i czas zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Terapeutą prowadzącym zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku jest mgr Anita Kaźmierczak.