Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora SOSW z dnia 31.08.2020r.

Zarządzenie nr 11/2020

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

 

z dnia 31.08.2020r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie SOSW w Łasku w okresie pandemii Covid-19

 

Na podstawie :

  • art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

W oparciu o:

 

  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane dn. 5 sierpnia 2020 r.;

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Procedurę funkcjonowania na terenie SOSW w Łasku w okresie pandemii Covid-19 od 1 września 2020r.

 

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z Procedurą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.