ZARZĄDZENIE DYREKTORA SOSZW

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora SOSW w Łasku w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych , klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacji w szkole w okresie panowania pandemii koronawirusa

COVID-19 z dnia 18.05.2020r .

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art 8 a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r .poz.322,374 567) oraz Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządza się co następuje

§1

1 .Od dnia 18.05.2020r organizuje się zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i WWR dla dzieci z zachowaniem specjalnych procedur bezpieczeństwa .

2. Zajęcia mają charakter dobrowolny , a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci.

3. Od dnia 25.05.2020r. prowadzi się konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej , a od 01.06.2020r dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

4. Od 25.05.2020r . uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

 

5. Każdorazowo w dniu przyjścia do szkoły rodzic bądź pełnoletni uczeń jest zobowiązany do podpisania oświadczenia , że dziecko/uczeń jest zdrowe.

6. Rodzic przekazuje dziecko powyżej 6 roku życia, przed wejściem do budynku- nauczycielowi. Rodzic dopilnowuje aby dziecko zdezynfekowało ręce przed wejściem.

7. Uczniowie przed wejściem do budynku są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

8. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka/ucznia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka/ucznia.

9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia umieszcza się je w izolatce, powiadamia rodzica i sanepid oraz czeka na dalsze instrukcje.

10. W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci , rodzic stosuje się do ogólnych wytycznych i zaleceń sanepidu, tj. zachowując odpowiedni dystans wobec pracowników Ośrodka , jak i innych dzieci wynoszący ok.2 m

11 Uczeń korzystający z zajęć posiada własne przybory i podręczniki, uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi. Zabrania się przynoszenia ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

12. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu dla klasy bądź dziecka.

13. W przypadku zajęć rewalidacyjno- wychowawczych odbywanych w domu rodzinnym dziecka za odkażanie i pomiar temperatury dziecka odpowiedzialny jest rodzic, który każdorazowo informuje o tym nauczyciela .

14. W przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych odbywanych w domach po stwierdzeniu przez nauczyciela, że dziecko może przejawiać stan chorobowy może on odmówić prowadzenia dalszych zajęć,

a) o fakcie tym nauczyciel informuje rodzica i dyrekcję.

15. W przypadku zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i WWR zobowiązuje się kadrę do mycia i dezynfekcji rąk przed i po kontakcie z dzieckiem,

a) zobowiązuje się wszystkich do nienoszenia biżuterii, pierścionków , zegarków , bransoletek poniżej łokcia.

16. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.

17. W okresie pandemii do świetlicy są przyjmowani dzieci, których rodzice pracują .

18. Do świetlicy stosowane są wszystkie zalecenia i wytyczne jak dla pozostałych zajęć .

19. Z uwagi na zachowanie odpowiedniej powierzchni i środków ostrożności w okresie pandemii do świetlicy będą przyjmowane tylko i wyłącznie dzieci rodziców pracujących,

a) do świetlicy nie będą przyjmowane dzieci, z których co najmniej jedno lub dwoje rodziców nie pracuje.

20. W szatni w tym samym czasie może przebywać 4-ro dzieci.

§2.

 1. Pracownicy obsługi i nauczyciele są zobowiązani do stosowania się do zaleceń wydanych przez MZ i GIS.

 2. Każdy z pracowników zobowiązany jest do noszenia środków ochrony osobistej( maseczek, rękawiczek i przyłbic).

 3. Pomoce nauczyciela zobowiązane są do codziennej dezynfekcji sal, powierzchni płaskich, blatów stolików , klamek oraz całego wyposażenia i używanego sprzętu sportowego: piłki, skakanki oraz cogodzinnego wietrzenia sali.

 4. Pomoce nauczyciela zobowiązane są do każdorazowego mycia naczyń w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni po każdym posiłku, a także mycie blatów, stołów, poręczy krzeseł po każdej grupie.

 5. Nauczyciele grup zobowiązani są do stałego pobytu w pomieszczeniach grupowych a wyjście na posiłki powinny odbywać się w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi grupami.

 6. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego informowania dzieci o zachowaniu higieny mycia i dezynfekcji rąk oraz sprawdzania czy w pomieszczeniach sanitarnych znajdują się plakaty informujące o prawidłowym myciu rąk.

 7. Zaleca się do jak najczęstszego przebywania na zewnątrz budynku Ośrodka bez możliwości korzystania z placu zabaw. Jednocześnie zabrania się wyjść na spacer poza teren Ośrodka.

 8. Personel sprzątający zobowiązany jest do dwukrotnego w ciągu dnia dezynfekowania drzwi wejściowych, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, poręczy schodów, klamek , włączników światła, uchwytów i powierzchni płaskich.

 9. Pracownicy kuchni zobowiązani są do dezynfekowania pomieszczeń stołówki po każdym posiłku- blatów stołów, krzeseł, klamek, włączników światła, drzwi wejściowych oraz mycia naczyń w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni.

 10. Kierownik gospodarczy odpowiada za systematyczne sprawdzanie i uzupełnianie sprzętu ochronnego i płynów dezynfekujących.

 

§ 3

 

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora o podejrzeniu wystąpienia objawów choroby.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojącego objawu choroby zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i umieszczony w izolatce. A dalszy tok postępowania zostanie określony przez sanepid.

 3. Wszyscy pracownicy obowiązkowo przed przystąpieniem do pracy poddawani są mierzeniu temperatury przed pomieszczeniem personelu sprzątającego( pomiaru dokonuje woźna).

 4. Na drzwiach wejściowych umieszcza się potrzebne nr telefonów Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

 

§4

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasady, iż na 1 osobę w pomieszczeniu musi przypadać 4 m2 .

 2. W przypadku stwierdzenia ,iż nie jest zachowany warunek z pkt 1 nauczyciel zgłasza to wicedyrektorowi.

 3. Dyrektor Ośrodka organizuje tak pracę by zasada pkt 1 była spełniona.

 4. Pracownik gospodarczy odpowiedzialny jest za oznakowanie taśmą placu zabaw i siłowni zewnętrznej jako wyłączonej z użytkowania.

 

§5

 

Do zarządzenia wprowadza się następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie rodzica dotyczące procedur obowiązujących w Ośrodku

 2. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka.

 3. Raport o liczbie dzieci każdego dnia.

 4. Raport o liczbie dzieci ( osób przebywających w Ośrodku) tylko w sytuacji podejrzenia zakażenia.

 5. Monitoring czynności higienicznych.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 Łask, dn.18.05.2020 r.