ZAPISZ SIĘ TATO NA WARSZTATY

Zapisy na WarszTaty do 30 listopada 2019  pod numerem telefonu    509 048 797
Koszt po stronie uczestnika: 30 zł (trzydzieści zł) obiad i serwis kawowy podczas warsztatu

Wartość:     Rodzina mocna obecnością ojca oraz budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa
Cel:        Kształtowanie postawy odpowiedzialnego i efektywnego ojcostwa
Kto:     Ojcowie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z Powiatu Łaskiego2
 – uczestnicy warsztatu około 20-max.25 ojców
Jak:        10 godzinny warsztat Bliżej – pełna łączność1
Gdzie:         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Łasku ul. Mickiewicza 6.
Kiedy:        7 grudzień 2019 sobota godz. 9:00 – 18:00
Koszt:        1950zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt zł) koszty organizacyjne:
         licencjonowany trener Tato.Net, materiały dydaktyczne, wsparcie merytoryczne
         Ojcowskiego Klubu


Warsztaty mają na celu zainspirowanie ojców do pogłębienia ich relacji z dzieckiem. Ojcowie zajęci innymi aktywnościami mogą być oddaleni emocjonalnie od swoich dzieci. Zajęcia są oparte na czterech elementarnych filarach odpowiedzialnego ojcostwa: zaangażowanie, stałość, znajomość i opiekuńczość. Uczestnicy otrzymują narzędzia do tworzenia indywidualnego profilu swojego ojcostwa oraz planu działania – efektywnego ojcowania. Warsztat Bliżej – pełna łączność jest fundamentem na którym budują Ojcowskie Kluby.

Ojcowski Klub to forma wzajemnego wsparcia mężczyzn, jest rzeczywistością nową, ale bardzo potrzebną. Udział w Klubie mimo, że nie opiera się na formalnej strukturze, daje możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzmocnienia świadomości roli rodzinnej i społecznej. Do Klubu mogą przyłączyć się ojcowie z różnym doświadczeniem ojcowskim i w różnej sytuacji życiowej. Ojcowski Klub powstaje na wniosek lidera, który zobowiązuje się prowadzić Klub zgodnie ze standardami Inicjatywy Tato.Net , która koordynuje i wspiera działania Ojcowskich Klubów, określając ogólna wizję i standardy działania Klubów, pozostawiając Klubom autonomie w wyznaczaniu misji i celów działania.

Ojcowskie Kluby Tato.Net wzmacniają rodziną poprzez:
Wspieranie rozwoju osobistego ojców
Kształtowanie osobowości mężczyzn
Inspirowanie do bycia coraz lepszym ojcem
Wyposażanie ojców w praktyczne umiejętności
Tworzenie przestrzeni  wymiany ojcowskich doświadczeń
Promowanie odpowiedzialności, zaangażowania, konsekwencji i wychowania
Budowanie w społeczności lokalnej postaw przyjaznych rodzinie i dzieciom
 Organizatorv :Robert Rusiniak*
Rogóźno 74a; 98-170 Widawa
tel. 509 048 797
e-mail: rusiniakrobert@gmail.comWięcej informacji na stronie https://tato.net/wydarzenia/lask/