Procedury COVID 19-załącznik do rozporządzenia.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie

SOSW w Łasku

w okresie pandemii Covid-19Podstawa prawna:

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650z późn. zm.).Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz uczniom SOSW w Łasku przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku obliguje do stosowania poniższych procedur wszystkich pracowników, uczniów, opiekunów uczniów i osób przebywających na terenie szkoły :

 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa

 2. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika

 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką placówki.

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w Ośrodku.

 1. Każda osoba, nie będąca pracownikiem Ośrodka, która wchodzi na teren SOSW, wpisuje się w rejestr osób wchodzących na teren SOSW (załącznik).

 2. Zapewnia się pracownikom Ośrodka środki ochrony indywidualnej – maseczki (ewentualnie przyłbice), jednorazowe rękawiczki. Na terenie SOSW uczniowie i pracownicy nie są zobligowani do noszenia maseczek.

 3. Do pracy przychodzi wyłącznie pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie dyrektora Ośrodka o zaistniałej sytuacji. Pracownik zobowiązany jest do dostarczenia zwolnienia lekarskiego.

 4. Do Ośrodka może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 5. W drodze do i ze szkoły uczniowie i rodzice przyprowadzający dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

 6. Przy wejściu do budynku Ośrodka zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk z wyłączeniem dzieci do 6 r.ż. (załącznik).

 7. Pojemniki z środkiem do dezynfekcji umieszczono m.in. przy wejściach na korytarz przedszkola i internatu. Pojemniki nie pozostają na korytarzu – muszą znajdować się one pod kontrolą opiekunów aby zapobiec samodzielnemu korzystaniu z nich przez dzieci.

 8. Przy wejściu do Ośrodka umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 9. Dzieci przedszkolne wchodzą do budynku wejściem ewakuacyjnym znajdującym się w szczycie budynku od ul. Mickiewicza.

 10. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający uczniów do Ośrodka wchodzą do przestrzeni wspólnej Ośrodka (łącznik, klatka schodowa), zachowują zasady: 1 opiekun z dzieckiem, dystans społeczny min. 1,5 m, stosowanie środków ochrony - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. W miarę dobrych warunków atmosferycznych opiekunowie przebywają na zewnątrz. Dziecko przyprowadzone przez rodzica/ opiekuna odbiera pomoc nauczyciela lub wychowawca. Rodzice/ opiekunowie odbierający dzieci z Ośrodka kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, dziecko zostaje wówczas sprowadzone przez opiekuna do wyjścia (wyjątek stanowią wychowankowie WWR).

 11. Przerwy międzylekcyjne organizuje się interwałowo. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają lekcje na powietrzu (uczniowie z górnego korytarza opuszczają budynek wyjściem od strony boiska, z dolnego korytarza głównym wyjściem – z zachowaniem zasad dystansu społecznego). Przy niesprzyjającej pogodzie uczniowie wymiennie spędzają połowę przerwy w klasach, a drugą połowę na korytarzu. Harmonogram: 1 połowę przerwy na korytarzu spędzają uczniowie z sal: 8, 9, 14, 15, 16; 2 połowę przerwy na korytarzu spędzają uczniowie z sal: 10, 11, 12 SG, 17, 18, 19, 20.

 12. Nauczyciele zwracają uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między dziećmi podczas zajęć i przerw.

 13. Uczniowie pozostają podczas zajęć lekcyjnych w jednej klasie, jedynie nauczyciele przemieszczają się między klasami. Grupy przedszkolne pozostają w pomieszczeniach. Klasy I-III/IV (korytarz przedszkola) organizują przerwy przemiennie.

 14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Ośrodka oraz po każdych zajęciach należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 15. W czasie zagrożenia epidemicznego w SOSW w Łasku ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk) Wstęp maja tylko osoby bez objawów chorobowych i w wyznaczonych obszarach.

 16. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice kontaktują się
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 17. W przypadku podejrzenia choroby wychowankom Ośrodka mierzy się temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu. Pomiarem zajmuje się pani woźna - A.O.

 18. Rodzice składają pisemne oświadczenie, iż przyprowadzane do Ośrodka dziecko jest zdrowe oraz wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury. W przypadku, gdy dziecko cierpi na alergię, której objawem jest np. katar, rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie świadczące o tym, iż dziecko poza objawami alergii jest zdrowe (załącznik).

 19. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik SOSW zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, przekazuje informację dyrektorowi i odizolowuje ucznia oraz niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 20. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach przestrzegają zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów tak aby unikać gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi.

 21. Wyznaczony pracownik dezynfekuje ławki i siedziska po każdej grupie uczniów. W salach, w których przebywa na stałe jedna grupa dzieci, sprzęty dezynfekuje się 2 razy dziennie. W przedszkolu i klasach I-III/IV dezynfekcją ławek i siedzisk zajmuje się pomoc n-la danej grupy/ klasy. W pozostałych klasach po każdej zmianie grupy za dezynfekcje odpowiada nauczyciel kończący zajęcia – zgłasza taka konieczność pani sprzątaczce – T.K.

 22. Toalety i inne powierzchnie na korytarzu, z których korzystali uczniowie dezynfekuje się po każdej przerwie. W szkole odpowiada za to pani sprzątaczka – T.K.. Po stronie przedszkola i internatu dezynfekuje się toalety i inne powierzchnie na korytarzu 2 razy dziennie – odpowiada za to pani sprzątaczka I.D.

 23. Każdą dezynfekcję powierzchni i sprzętów odnotowuje się w karcie monitorowania prac porządkowych (załącznik).

 24. Sale lekcyjne i korytarze wietrzy się co najmniej raz na godzinę. Okna otwiera nauczyciel kończąc zajęcia.

 25. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia/schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji.

 26. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, zabezpiecza się a po każdym użyciu dezynfekuje. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni w rękawiczkach jednorazowych.

 27. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia.

 28. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

 29. Uczniowie spożywają śniadanie we własnej śniadaniówce, korzystają z napoi przyniesionych z domu, nie wymieniają się napojami ani jedzeniem.

 30. Sale, w których nie ma możliwości zdezynfekowania sprzętu płynem do dezynfekcji, stosuje się lampy UV z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (sala doświadczania świata, pracownia SI, sale przedszkolne, siłownia, sale sypialne i świetlice internatu). Za dezynfekcje odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Jednocześnie prowadzi się spis dezynfekowanych sal (załącznik).

 31. W internacie Ośrodka obowiązuje zakaz odwiedzin osób z zewnątrz.

 32. Wychowankowie internatu nie przemieszczają się między grupami, pozostają w swoich grupach.

 33. W przypadku uczniów przewlekle chorych istnieje możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim – oświadczenie). Ośrodek zapewnia wówczas kształcenie zdalne.

 34. Wprowadza się zakaz wyjść grupowych i wycieczek.

Szatnia

  1. Pani woźna oraz nauczyciele pełniący dyżur na dolnym korytarzu koordynują ruchem w ciągu prowadzącym do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego (1 osoba – 1,5 m2).

  2. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia.

  3. Po skorzystaniu uczniów z szatni pani woźna zamyka szatnię. Wejście do pomieszczenia umożliwione będzie po skończeniu zajęć zgodnie z planem lekcji danej klasy.

  4. Pani woźna dezynfekuje szatnię po każdej grupie osób korzystających z niej. Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych (załącznik).

  5. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem zajęć oddziału) umożliwia się skorzystanie z szatni a następnie dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt.

  6. Dzieci przedszkolne korzystają z odrębnej szatni. Za dezynfekcję tej szatni odpowiada pani sprzątaczka – I.D.

Kuchnia/jadalnia

 1. Ogranicza się kontakty uczniów, nauczycieli i innych pracowników z personelem kuchennym. Zakazuje się wstępu na teren kuchni.

 2. Pracownicy kuchni zachowują odległość między stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.

 3. Utrzymuje się wysoką higienę, dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 4. Wprowadza się zmianowość wydawania posiłków uczniom z zachowaniem dystansu (1 osoba na 1,5 m2)

 5. Dania i sztućce wydawane są przez wyznaczoną pracownicę kuchni w rękawiczkach.

 6. Pracownik obsługi czyści krzesła i blaty po każdej grupie spożywającej posiłki.

 7. Naczynia i sztućce myje się w temperaturze min 60 stopni lub wyparza.

 8. Stołówkę wietrzy się po każdej grupie spożywającej posiłek.

 9. Obowiązuje monitorowanie prac porządkowych zgodnie z kartą monitoringu – (załącznik).

Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć dezynfekuje się po każdej grupie, podłogę myje się detergentem lub dezynfekuje po każdym dniu zajęć. (załącznik.)

 2. Wietrzy się salę gimnastyczną co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 3. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości odbywają się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie Ośrodka.

 4. Ogranicza się zabawy i zajęcia wychowania fizycznego i sportowe, w których nie można zachować dystansu, a także ćwiczenia i gry kontaktowe.

 5. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów.

 6. Po każdych zajęciach szatnia jest dezynfekowana przez panią sprzątaczkę T.K. – dopilnowują tego nauczyciele w-fu.

 7. Natryski szkolne wyłącza się z użytkowana.

Biblioteka

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 m, minimum 1,5 m).

 3. Bibliotekę wietrzy się co godzinę.

 4. Dezynfekuje się powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamka drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.

 5. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów.

 6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,
  z którymi pracownik miał kontakt.

 8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma
  (72 godziny).

 9. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.

 10. Przyjęte książki odkłada się do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

 11. Dostęp do zwracanych książek ma tylko nauczyciel bibliotekarz.

 12. Obsługę czytelnika ogranicza się do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.

 13. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje się ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwość dla materiałów celulozowych, właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.

 14. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, usuwa się okładkę. Po zakończeniu kwarantanny książkę ponownie obkłada się okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę.

 15. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

Pracownicy obsługi/personel kuchenny

 1. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 2. Codzienne prace porządkowe wykonuje się z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, dystrybutorów wody, klawiatur, włączników. Za dezynfekcje klamek, poręczy odpowiedzialne są panie sprzątające.

 3. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 4. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ płyn do dezynfekcji rąk .

 6. Urządzenia sanitarno-higieniczne dezynfekowane są po każdej przerwie.

 7. Przy wejściu do szkoły znajduje się kosz do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych wyłożony workiem. Pracownik obsługi po zawiązaniu worka wyrzuca go do pojemnika na odpady zmieszane.

 8. Do dezynfekcji używa się środków z atestem MZ, za zabezpieczenie właściwych środków odpowiada kierownik gospodarczy.

Ad. 2 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika:

 1. Do pracy w SOSW w Łasku przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Dyrektor SOSW może nakazać pracownikowi pójście do lekarza w przypadku widocznych objawów choroby. Gdy pracownik mimo widocznych problemów zdrowotnych chce przystąpić do pracy zobligowany jest do przedstawienia zaświadczenia, że może przystąpić do pracy.

 3. Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosują rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie się w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, używanie rękawic, maseczek ochronnych)

 4. W przypadku podejrzenia zakażenia wisusem odsyła się pracownika do domu (zaopatrzając w środki ochrony osobistej). Pracownik zobowiązany jest do odbycia teleporady i przedłożenia pisemnego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 5. Pracownicy Ośrodka przestrzegają zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora SOSW w przypadku zakażenia COVID-19.

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Stosuje się indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Ośrodka stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolowuje się od reszty osób ograniczając kontakt (gabinet pielęgniarki szkolnej).

 2. Pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.

 3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Stosuje się do otrzymanych zaleceń związanych z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w Ośrodku.

 4. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.

 5. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:

- wstrzymanie prac do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu;

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał,

- dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

- uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.

 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym, kwarantannie na okres 10-14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką Ośrodka.

Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

  1. Rodzice/ opiekunowie prawni wypełniają i przekazują wychowawcy oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury u dziecka przez pracownika Ośrodka (załącznik.)

  2. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, bądź dyrektorowi Ośrodka.

  3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie informują dyrektora Ośrodka o zachorowaniu dziecka.

  4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wysuszyć ręce.

  5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania
   i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

  6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od innych osób.

  7. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

  8. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu nie może przyjść do Ośrodka.

  9. Niezwłocznie zasięga się pomocy medycznej – udaje się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/). Unika się przy tym środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Osłania się usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

  10. Dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną także nie posyła się do Ośrodka, pozostaje ono w domu, zasięga się porady lekarza rodzinnego.

  11. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk
   i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

  12. Dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką Ośrodkawystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne.

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie korona wirusem jak najszybciej odizolowuje się od reszty osób pozostających pod opieką Ośrodka.

 2. Niezwłocznie informuje się telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia oraz dyrektora SOSW.

 3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.

 4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.

 5. Wychowawcy informują pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.

 6. Zapewnia się dziecku opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.