RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w naszym Ośrodku jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku ul. A. Mickiewicza 6, 98-100 Łask, e-mail: sekretariat@soszwl.com 
 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Iwona Siuda, adres e-mail: siuda@soszwl.com 
 1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
 1. Dane osobowe będą udostępnione: Sądom Rejonowym, Miejsko/Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) , Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym, Domom Dziecka , Organom sprawującym nadzór pedagogiczny, SIO, instytucją które działają w interesie dziecka ochrony jego zdrowia i życia – firmy ubezpieczeniowe, służby medyczne
 1. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 1. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
 1. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody 
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 1. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Łasku oraz po tym czasie przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Łodzi – przez okres 50 lat.