Podsumowanie projektu" Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 2018"

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” informuje, iż wszystkie zaplanowane działania terapeutyczne i rehabilitacyjne w  ramach realizacji zadania publicznego: „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 2018”, współfinansowanego ze środków będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, zostały zrealizowane w pełnym, planowanym wymiarze godzin.  Poprzez prowadzenie w terminie 18.06.2018 - 14.12.2018 działań rehabilitacyjnych  i terapeutycznych został zrealizowany cel główny – zostały podjęte działania na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie bezpłatnej rehabilitacji i terapii wspierającej rozwój osób niepełnosprawnych, sprzyjającej samodzielnemu funkcjonowaniu tych osób, ich rozwojowi na miarę własnych możliwości oraz doskonalącej ich kompetencje społeczne. Projekt koncentrował się wokół organizacji zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, skierowanych do osób z niepełnosprawnością motoryczną i intelektualną oraz do osób z dysfunkcjami rozwojowymi, którego głównym celem było zorganizowanie kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej ukierunkowanej na rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie prawidłowych wzorców posturalnych    i ruchowych, usprawnianie pracy zmysłów oraz kompetencji społecznych.  Łącznie zrealizowano 280 godzin działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych w obszarze 9 terapii        1. Integracja sensoryczna, 2. Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata, 3. Terapia TEACCH,      4. Fizjoterapia, 5. Terapia metodą Tomatisa, 6. Terapia metodą W. Sherborne, 7. Terapia EEG – Biofeedback, 8. Sensomotoryczna terapia widzenia, 9. Terapia pedagogiczna dla 26 uczestników w różnym przedziale wiekowym.

 

 

 

Koordynator projektu Magdalena Kowalska