Zakres działalności

Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę jego możliwości.

M. Grzegorzewska

W  skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku wchodzą:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci
 • Przedszkole Nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6:
 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 3. dla uczniów z autyzmem
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

(kierunki kształcenia zawodowego: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, blacharz samochodowy, pracownik pomocniczy mechanika, tapicer,  pracownik pomocniczy stolarza, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze
 • Internat

Do ww. szkół przyjmowane są dzieci i młodzież:  

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem

 W toku nauczania dla każdego z uczniów opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno –  Terapeutyczny uwzględniający potrzeby dziecka i ukierunkowujący dalszą pracę z wychowankiem w oparciu o dostępne w Ośrodku zajęcia rewalidacyjno – terapeutyczne:

Terapie:

 • logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia behawioralna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • terapia metodą dr K. Johansena 
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia metodą Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia taktylna wg S. Masgutowej
 • terapia ręki
 • integracja odruchów ustno - twarzowych
 • terapia tyflopedagogiczna
 • rehabilitacja
 • hydroterapia

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • usprawnianie technik szkolnych (język polski, matematyka, język angielski, przedmioty przyrodnicze) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • rewalidacja indywidualna - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

koła zainteresowań: Koło Taneczne, Zespół Wokalny.

 W Ośrodku działają organizacje:

 • Samorząd Uczniowski,
 • drużyna ZHP Nieprzetartego Szlaku „Słoneczny Krąg”,
 • Klub Sportowy,
 • sekcja Olimpiad Specjalnych.

Ponadto szkoła zapewnia uczniom codzienną opiekę pielęgniarki, psychologa, bezpłatną opiekę w świetlicy (w godzinach 11.30-16.30), wyżywienie w szkolnej stołówce.