Rekrutacja do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI.

 Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązują decyzje Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia ucznia jest:

 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,  
 • skierowanie Starosty Powiatu Łaskiego. 

Wymagane są również dokumenty:

 • opinia psychologiczno-pedagogiczna,
 • świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał),
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania,
 • skrócony odpis aktu urodzenia kandydata (oryginał lub czytelna kserokopia).

 

 ZASADY REKRUTACJI

Szkoła prowadzi rekrutację na odpowiednie kierunki kształcenia do klas pierwszych zgodnie z warunkami i trybem przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) oraz  w oparciu o decyzje Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Kandydaci do szkoły branżowej powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap szkoły branżowej,
 • aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego (jeśli uczeń takie posiada),
 • skierowanie Starosty Powiatu Łaskiego,
 • 3 aktualne zdjęcia do legitymacji, 
 • dla zawodów związanych z branżą gastronomiczną: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz - należy dostarczyć książeczkę pracowniczą z wykonanymi badaniami na nosicielstwo,
 • podanie o przyjęcie do internatu (jeśli kandydat będzie tam przebywał).

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

* Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów
* Liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty -max 100 punktów:

 • z języka polskiego (35 punktów maksymalnie)
 • z matematyki (35 punktów maksymalnie)
 • z języka obcego (30 punktów maksymalnie)

* Liczba punktów za oceny na świadectwie:

 

 • Ocena celująca
 • Ocena bardzo dobra
 • Ocena dobra
 • Ocena dostateczna
 • Ocena dopuszczająca

15 pkt
13 pkt
11 pkt
7 pkt
2 pkt

* Liczba punktów za inne osiągnięcia kandydata

 • Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
 • Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym
 • Potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu regionalnym
 • Potwierdzone osiągnięcia w konkursach tematycznych na szczeblu regionalnym
 • Aktywne działanie na rzecz innych (wolontariat, praca w organizacjach)
 • Zaangażowanie na rzecz środowiska szkolnego

7 pkt
10 pkt
6 pkt
6 pkt
5 pkt
3 pkt
3 pkt

* Kandydat powinien mieć co najmniej poprawną ocenę z zachowania
* W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Uczniowie z większą ilością punktów z egzaminu ósmoklasisty