Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.soszwl.pl

Data publikacji strony internetowej 2010-05-06

Data ostatniej aktualizacji 2021-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści nie będących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany)
  • na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 13-05-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :

Osoba kontaktowa -Dyrektor Ośrodka - Krzysztof Ziętala

Numer telefonu 436752637

Adres email: sekretariat@soszwl.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Mickiewicza 6

Dla osób przychodzących dostępne są dwa wejścia.

Od ulicy można wjechać bramą lub wejść furtką na teren Ośrodka. Wejście główne -jeden stopień, drzwi otwierane samodzielnie, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla niepełnosprawnych ruchowo.

Drugie wejście od przedszkola, drzwi otwierane samodzielnie.

W budynku nie funkcjonuje system kontroli.

Dla osób na wózku dostępne są dwa urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych- windy. Jedno urządzenie umożliwia dostęp na I piętro szkoły, drugie na teren przedszkola.

Toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne są na głównym korytarzu szkoły oraz na łączniku pomiędzy szkołą a przedszkolem i w przedszkolu.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika SOSzW w Łasku.

Na parkingu dostępnych jest 27 miejsc parkingowych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do wszystkich pomieszczeń budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole i przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.