Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku

ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask

tel. 43 675-26-37

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Internat

Internat dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Przedszkole Nr 7 dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi

Przedszkole Specjalne utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku posiada oddział dla dzieci z autyzmem.

 

 

 

 

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje, iż nabór do wszystkich typów szkół, w tym także do Przedszkola odbywa sie przez cały rok szkolny.

Oferujemy

 • Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości.

               /M. Grzegorzewska/

 

Oferujemy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku składa się z kilku typów szkół, w jego skład wchodzi:

 • Przedszkole Nr 7 dla dzieci ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6:
 1. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 3. dla uczniów z autyzmem
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
           dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
           dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Terapie

W naszej placówce prowadzone są terapie:

 • logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia behawioralna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • terapia metodą dr K. Johansena 
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia metodą Snoezelen - Sala Doświadczania Świata
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia taktylna wg S. Masgutowej
 • terapia ręki
 • integracja odruchów ustno - twarzowych
 • terapia tyflopedagogiczna
 • rehabilitacja
 • hydroterapia

Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zapewnia wychowankom całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry od poniedziałku do piątku,

w wyjątkowych sytuacjach także w czasie weekendu. Pobyt w internacie jest bezpłatny, wychowankowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Całodzienne wyżywienie w internacie uwzględnia również indywidualne potrzeby żywieniowe wychowanków.
Pobyt w internacie daje możliwość doskonalenia samodzielności u wychowanków m.in. w zakresie czynności samoobsługowych. Rozwija umiejętności współżycia w zespole, współdziałania w grupie, uczy prawidłowych relacji interpersonalnych. Uczy systematyczności, radzenia sobie w życiu codziennym, daje możliwość rozwijania zainteresowań oraz zapewnia pomoc w nauce.
W internacie panuje życzliwa i domowa atmosfera. Oferujemy podopiecznym różnorodne formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych wychowanków. Organizujemy wyjazdy, wycieczki, zawody, ogniska, umożliwiamy uczestniczenie

w imprezach kulturalnych. Ponadto organizujemy na terenie Ośrodka atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin (muzyczne, plastyczne, czytelnicze, kulinarne, ekologiczne, teatralne, sportowe w siłowni Ośrodka oraz na wielofunkcyjnym boisku).
Zwracamy uwagę na kształtowanie u wychowanków postaw patriotycznych, szacunku do dziedzictwa kulturowego, tradycji i obrzędów religijnych.

Internat

II Piknik Rodzinny

12 czerwca 2013 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się II Piknik Rodzinny organizowany przez ten Ośrodek wraz z Radą Rodziców pod patronatem programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”